Czestochowa University of Technology

Faculty of Electrical Engineering

Kierunek: Informatyka

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5 - letnie, 7 semestrów
studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4 - letnie, 8 semestrów

specjalności:

  • Informatyka Techniczna
  • Technologie Internetowe i Techniki Multimedialne
  • Bezpieczeństwo Sieciowych Systemów Informatycznych

Kierunek: Informatyka

studia stacjonarne II stopnia magisterskie po studiach I stopnia inżynierskich 1,5 - roczne, 3 semestry
studia stacjonarne II stopnia magisterskie po studiach I stopnia licencjackich 2 - letnie, 4 semestry
studia niestacjonarne II stopnia magisterskie po studiach I stopnia inżynierskich lub licencjackich 2-letnie

specjalności:

  • Systemy i Sieci Komputerowe
  • Inżynieria Obrazu i Grafika Komputerowa
  • Modelowanie i Symulacje w Zarządzaniu

Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i inżynierii oprogramowania.

Studia prowadzą do zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu przedmiotów ogólnych i kierunkowych. Przedmioty ogólne to m. in. : Język angielski, Matematyka, Fizyka, Podstawy ekonomii, Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej, Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektronicznych. Przedmioty kierunkowe to przedmioty ściśle związane z informatyką, takie jak Architektura komputerów, Algorytmy i złożoności, Systemy operacyjne, Inżynieria oprogramowania, Technologie sieciowe, Bazy danych, Sztuczna inteligencja. Przedmioty ogólne i kierunkowe zapewnią absolwentowi dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach II stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrycznym PCz., zaś opanowanie języka angielskiego ułatwi funkcjonowanie zawodowe w Unii Europejskiej oraz umożliwi kontynuację kształcenia również poza granicami kraju.

Student ma prawo wyboru przedmiotów kształcenia stanowiących 30% programu studiów. Możliwy jest wybór jednej spośród trzech specjalności oraz dodatkowo wybór indywidualnych przedmiotów pasujących do zainteresowań studenta.

Co najmniej 50% godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru to zajęcia praktyczne. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w oparciu o nowoczesne komputery z dedykowanym oprogramowaniem lub z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych stworzonych specjalnie dla nauki poszczególnych przedmiotów.

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) a po ich ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

Specjalności prowadzone w ramach kierunku Informatyka to:

Technologie internetowe i techniki multimedialne.

Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych.

Informatyka techniczna.

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności:

Technologie internetowe i techniki multimedialne

Studia na tej specjalności pozwolą studentom na zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu podstaw sieci komputerowych oraz programowania i publikowania w sieci Web. Studenci zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami grafiki komputerowej i zdobędą umiejętności łączenia tekstu, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo w aplikacje multimedialne. Ponadto program studiów obejmuje programowanie grafiki 2D i 3D oraz projektowanie z wykorzystaniem systemów CAD. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki uprawniający do podjęcia studiów II-go stopnia. Ukończenie tej specjalności umożliwi młodym inżynierom podjęcie pracy w sferze środków masowego przekazu i reklamy, firmach software'owych oraz biurach projektowych.

Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

Specjalność ta ukierunkowana jest na dostarczenie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, budowania, i administrowania sieciami komputerowymi. Duży nacisk kładzie się na wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa teleinformatycznego, standardów zarządzania informacją, jej przetwarzaniem i skutecznym zabezpieczaniem. Absolwent uzyska również wiadomości z zastosowań technik informatycznych i nowoczesnej technologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera informatyki uprawniający do podjęcia studiów II-go stopnia. Absolwent tej specjalności znajdzie zatrudnienie jako projektant i administrator sieci komputerowych. Może być również zatrudniony w podmiotach gospodarczych, instytucjach i samorządach terytorialnych.

Informatyka techniczna

Absolwenci tej specjalności posiadać będą wiedzę inżynierską i umiejętności w zakresie projektowania i oprogramowania systemów informatycznych, sieci komputerowych oraz zasad działania i budowy sprzętu komputerowego. Celem procesu kształcenia jest wykształcenie inżyniera informatyka, przygotowanego do pracy ze wszystkimi elementami składowymi systemu informatycznego. Obecnie, zainteresowanie absolwentami tej specjalności wykazują: organy administracji państwowej i lokalnej, nowoczesne zakłady przemysłowe, firmy konsultingowe oraz wszelkie instytucje, stosujące przetwarzanie i przesyłanie danych: banki, zakłady ubezpieczeń społecznych, urzędy skarbowe, a także policja i wojsko.

INFORMATYKA II stopień (dla absolwentów studiów inżynierskich)

Celem kształcenia na II stopniu studiów kierunku informatyka jest nauczenie nowych zagadnień z dziedziny informatyki absolwenta studiów I stopnia. Absolwent studiów II stopnia kierunku informatyka powinien umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien potrafić dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.Odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta zapewnia kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru. Znaczny udział zajęć praktycznych z tych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia projektowe wspomagane komputerowo, oraz ćwiczenia audytoryjne), nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratoria umiejscowione na Wydziale Elektrycznym PCz., zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych.

Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacja komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi, aplikacji baz danych i kryptografii.

Co najmniej 50% godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru to zajęcia praktyczne. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w oparciu o nowoczesne komputery z dedykowanym oprogramowaniem lub z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych stworzonych specjalnie dla nauki poszczególnych przedmiotów. Program studiów pozwala na wybór przedmiotów kształcenia. Student może wybrać jedną z dwóch specjalności oraz przedmioty spośród 6 przedmiotów do wyboru. Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej otrzymują tytuł magistra w dyscyplinie informatyka i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia.

Studia stacjonarne trwają 1,5 roku (3 semestry), studia niestacjonarne 2 lata (4 semestry).

Sylwetki absolwenta kierunku informatyka dla poszczególnych specjalności:

Systemy i sieci komputerowe

Absolwent zna technologie wytwarzania systemów z wykorzystaniem nowoczesnych mechanizmów baz danych, umie analizować problemy biznesowe i dobierać rozwiązania technologiczne, jest przygotowany do wytwarzania systemów informatycznych o dużej złożoności lub/i wysokich wymaganiach jakościowych. Absolwent potrafi implementować różne modele przetwarzania w nowoczesnych platformach programowania jako aplikacje rozproszone i zespołowe na potrzeby społeczeństwa informacyjnego, np. systemy elektronicznego handlu i biznesu, cyfrowej reklamy, wizje miasta i państwa cyfrowego, przestrzenie inteligentne. Absolwent posiada umiejętność specyfikowania, projektowania, kodowania, testowania i eksploatacji aplikacji stanowiących interfejs procesów przetwarzania zespołowego w oparciu o usługi WWW, reprezentujących informację w postaci czytelnej równocześnie dla człowieka i komputera i umożliwiających inteligentne gromadzenie, przetwarzanie i wyszukiwanie wiedzy. Absolwent jest przygotowany do projektowania elementów i układów stosowanych we współczesnych systemach komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, nawigacji satelitarnej, radiolokacji itp. Absolwent posiada kompetencje w zakresie oceny narzędzi, środowisk implementacyjnych i platform technologicznych, a zwłaszcza internetowych, sprzyjających realizacji szerokiego spektrum aplikacji naukowo-technicznych i biznesowych.

Inżynieria obrazu i grafika komputerowa

W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza, która pozwoli na samodzielne i twórcze rozwiązywanie problemów z zakresu szeroko rozumianego zastosowania informatyki w dziedzinie multimediów, m.in. syntezy obrazów realistycznych, zaawansowanych algorytmów przetwarzania, analizy i rozpoznawania obrazów, złożonych metod przetwarzania dźwięku, zaawansowanych technik biometrycznych, przetwarzania grafiki na potrzeby systemów informacji przestrzennej, nowoczesnych technik akwizycji i reprezentacji danych multimedialnych, internetowych systemów multimedialnych, projektowania graficznych interfejsów użytkownika. Absolwent tej specjalności przygotowany będzie do podjęcia pracy zawodowej i naukowej. W trakcie zajęć studenci poszerzą swoją wiedzę uzyskaną na studiach I stopnia w zakresie teoretycznym, szczególnie w zakresie projektowania zaawansowanych systemów, algorytmów i metod, planowania i prowadzenia eksperymentów naukowych, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności ich praktycznej realizacji. W ramach realizowanych przedmiotów duży nacisk jest położony na samodzielne myślenie i rozwiązywanie problemów typowych dla tej specjalności. Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie m.in. jako projektanci systemów graficznych i audiowizualnych stosowanych np. w telewizji i studiach filmowych, projektanci i twórcy systemów biometrycznych, internetowych, a także aplikacji z zakresu rozrywki elektronicznej (gry komputerowe, symulacje, aplikacje w telefonii komórkowej). Absolwenci specjalności Inżynieria obrazu i grafika komputerowa powinni być przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu projektowania graficznego, modelowania także modelowania 3D, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Absolwenci potrafią sprawnie obsługiwać nowoczesne środowiska symulacyjne CAD.

INFORMATYKA II stopień (dla absolwentów studiów inżynierskich lub licencjackich)

Celem kształcenia na II stopniu studiów kierunku Informatyka jest nauczenie nowych zagadnień z dziedziny informatyki absolwenta studiów I stopnia. Absolwent studiów II stopnia kierunku Informatyka powinien umieć wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien potrafić dyskutować na tematy informatyczne zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami a także kierować pracą zespołów. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w firmach informatycznych, w administracji państwowej i samorządowej. Absolwent będzie miał wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta zapewnia kształcenie w ramach przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru. Znaczny udział zajęć praktycznych z tych przedmiotów (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia projektowe wspomagane komputerowo, oraz ćwiczenia audytoryjne), nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone laboratoria umiejscowione na Wydziale Elektrycznym PCz., zapewniają zdobycie niezbędnych umiejętności praktycznych.

Studia prowadzą do zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu modelowania i analizy systemów informatycznych, grafiki trójwymiarowej i animacja komputerowej, badań operacyjnych, algorytmów równoległych i rozproszonych, języków skryptowych i ich zastosowania, zarządzania i administrowania sieciami komputerowymi, aplikacji baz danych i kryptografii.

Co najmniej 50% godzin zajęć z przedmiotów kierunkowych i przedmiotów do wyboru to zajęcia praktyczne. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są w oparciu o nowoczesne komputery z dedykowanym oprogramowaniem lub z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych stworzonych specjalnie dla nauki poszczególnych przedmiotów.

Program studiów pozwala na wybór przedmiotów kształcenia. Student może wybrać jedną z dwóch specjalności oraz przedmioty spośród 6 przedmiotów do wyboru.

Absolwenci po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej otrzymują tytuł magistra w dyscyplinie informatyka i są przygotowani do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia.

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry).

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla specjalności:

Modelowanie i symulacje w zarządzaniu

Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie wiedzy obejmującej zagadnienia zastosowania informatyki do analiz ekonomicznych oraz wspomagania zarządzania. Po ukończeniu tej specjalności absolwent zdobędzie wiedzę na temat wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach zintegrowanych informatycznych systemach zarządzania oraz systemów eksperckich nowej generacji. Absolwent będzie zaznajomiony z metodami optymalizacji dyskretnej, optymalizacji wielowymiarowych systemów ciągłych oraz ich zastosowań w modelowaniu zjawisk ekonomicznych i procesów zarządzania. Wiedza absolwenta z zakresu ekonomii zostanie poszerzona o statystykę i modelowanie ekonometryczne. Absolwentowi zostanie przekazana wiedza na temat bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Absolwent zaznajomiony zostanie z algorytmami ewolucyjnymi, metodami analizy złożonych struktur w sieciach oraz zagadnieniami projektowania aplikacji internetowych.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.