Czestochowa University of Technology

Faculty of Electrical Engineering

Do studiowania na studiach doktoranckich Wydziału Elektrycznego może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje II stopnia określone w art. 2 ust. 1 pkt 18g ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub jest beneficjentem programu "Diamentowy grant", o którym mowa w artykule 187a ust. 1 oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez Uczelnię. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 określa Uchwała Senatu 51/2016/2017, załącznik nr 1, załącznik nr 2. Limit przyjęć na studia III stopnia w roku akademickim 2017/2018 określa Uchwała Senatu 52/2016/2017 w dyscyplinie Elektrotechnika – 20 osób.

Studia doktoranckie na Wydziale prowadzone są jako studia stacjonarne i niestacjonarne. Niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Elektrycznym są odpłatne (2 600 zł / semestr). Kończą się uzyskaniem kwalifikacji III stopnia określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 18h ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydat na studia doktoranckie powinien zarejestrować się w systemie IRK w terminie od 19 czerwca 2017 r. od godz. 8.00 do 21 września 2017 r. do godz 23.00 oraz złożyć komplet dokumentów do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego (pokój F111) przy Al. Armii Krajowej 17 w terminach:

19.06.17 -14.07.17 oraz 01.09.17 - 22.09.17
w godzinach 9.00 - 13.00, numer kontaktowy (34) 3250 833, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wymagane dokumenty

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest złożenie następujących dokumentów (w opisanej, białej teczce - szablon teczki):

kwestionariusz osobowy (druk do pobrania), Załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 64/2017 z dnia 08.09.2017 roku;
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I i II stopnia (za wyjątkiem osób, które są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”) lub jednolitych studiów magisterskich w dziedzinie nauk technicznych, matematycznych lub fizycznych na kierunku zgodnym lub pokrewnym z dyscypliną naukową w której kandydat na studia doktoranckie składa dokumenty (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki  i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. 2011 nr 179, poz. 1065);
kandydat na studia III stopnia nieposiadający dyplomu ukończenia studiów II stopnia przekłada dokument potwierdzający uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;
życiorys lub CV;
dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawiony na nazwisko inne niż na podaniu o przyjęcie na studia doktoranckie);
kopia dowodu osobistego
3 zdjęcia na jasnym tle bez nakrycia głowy (45x65 mm)
pisemna zgoda na opiekę naukową uzyskaną od nauczyciela akademickiego, uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim  wraz z  pisemną zgodą dyrektora instytutu lub kierownika zakładu na realizację pracy doktorskiej (druk do pobrania);
autoreferat obejmujący informacje dotyczące: przyczyn ubiegania się o przyjęcie  na studia doktoranckie, przewidywanych zagadnień przyszłej pracy doktorskiej, uzyskanych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach naukowych, staże)  i organizacyjnych (o ile kandydat takie posiada) (druk do pobrania);
kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, specjalistycznych programów komputerowych, kursów związanych z dyscypliną studiów (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych (w tym na umieszczenie nazwiska na liście przyjętych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz 883 z późn. zm) (druk do pobrania).
Stypendia

Kandydat może ubiegać się o przyznanie:

stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2017/2018;
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej na rok akademicki 2017/2018;
stypendium Rektora dla studentów III stopnia Politechniki Częstochowskiej.

Wnioski o w/w świadczenia można złożyć wraz z dokumentacją rekrutacyjną lub najpóźniej do 05.10.2017r. Doktorant po przyjęciu na studia doktoranckie może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów III stopnia Politechniki Częstochowskiej.

Legitymacja

Wydruk elektronicznej legitymacji odbywać się będzie w Dziale Informatyzacji Administracji PCz, po dokonaniu przez doktoranta wpłaty w wysokości 17 zł (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 13.04.2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich – Dz.U. 2016 poz. 558) na numer konta wygenerowany w IRK. Wpłaty należy dokonać po przyjęciu na studia.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.